Vedtægter

Vedtægter
for
RC-Egedal

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er RC-Egedal og dens hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at tilbyde kørsel med fjernstyrede biler, skabe tilgang til RC*-sporten og herigennem fremme interessen for denne aktivitet samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. *Radio Control.

§ 3. Betingelser for medlemskab
Som medlemmer af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Kontingent og aldersgrænser
Til drift af foreningens formål betales et månedligt/årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Voksen medlemskontingent.

Junior medlemskontingent. Juniormedlemskab for personer under 15 år kan kun ske med forældre(s) accept.

Medlemskab følger kalenderåret. Kontingent skal være indbetalt senest 1. april.

Regler for gæstekørere fastsættes af bestyrelsen. Som udgangspunkt skal der være let adgang til at prøve banen og lege med RC.

Klubben er åben for alle der vil være med. Dog skal man være i stand til at overholde de til enhver tid gældende regler for benyttelse af klubbens faciliteter.

Medlemmer under 12 år skal som udgangspunkt være ledsaget af en voksen (bonus pater familia).

Evt. klager over umoden opførsel (ligegyldigt alder) rettes til bestyrelsen.

§ 5. Regnskab og økonomi
Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære general forsamling.

Jvf § 31i folkeoplysningsloven: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på næste generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1. februar.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i kontingentrestance har ikke stemmeret. Hvert tilstedeværende medlem kan desuden stemme med skriftlig fuldmagt fra et eller flere fraværende medlemmer.

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret for foreningen
Foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.

§ 11. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formand vælges de ulige år. Kasserer og sekretær/næstformand vælges de lige år. Genvalg kan ske.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanter vælges hvert år. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Foreningens ophør
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Dansk Røde Kors.

§ 13. Datering
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 11.september 2010 og seneste ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 26. november 2020.

Dirigent:__________________________________

Formand: _________________________________

Næstformand: ______________________________

Kasserer: __________________________________